ࡱ> [ bjbj 4ΐΐ cck,ArAAAAAAA$BE:*A*Acc;?A:::(!c8A:A:::ۦx89:@UA0A:E:jE:E::*A*A:XAE ): 91-0lkekU;1-1nf{k.k iwoZ e/; jsyos dk lkexzh izca/kd foHkkx] jk;iqj vkSj eksrhckx deZkkyk] ukxiqj esa fuekZ.k ,oa ihvks,p dk;Z rFkk fcykliqj] fHkykbZ] jk;iqj rFkk ukxiqj esa jksfyax LVkWd] fo|qr lkexzh] ladsr ,oa nwj lapkj LFkkiuk ds vuqj{k.k rFkk fuekZ.k laxBu ds fy, lkexzh miyC/k djkus ds fy, mRrjnk;h gSA blds vykok lkexzh izca/ku foHkkx okZ 2015&16 ds nkSjku]+ LdzSi eky dk n{krkiwoZd fuiVku djrs gq, :Ik;s 145-27 djksM dh laink cukus esa Hkh ;ksxnku fn;k gSA 1-2eq[;ky; dk [kjhn dk;kZy; fcykliqj esa fLFkr gS] ftlds izeq[k HkaMkj fu;a=d gS] ftuds lkFk 2 eq[; lkexzh izca/kd] 6 mi eq[; lkexzh izca/kd] 5 ofjB lkexzh izca/kd ,oa 3 lgk;d lkexzh izca/kd dk;Zjr~ gSaA orZeku esa iz/kku dk;kZy; esa r`rh; Js.kh ds 65 rFkk prqFkZ Js.kh ds 27 deZpkjh inLFk gSaA 1-3QhYM laxBu esa 8 fMIkks gSa] vFkkZr& th,lMh jk;iqj] fcykliqj] vkSj ukxiqj] fo|qr yksdks ksM fMiks] fHkykbZ] vkj-vks-,p- fMiks fHkykbZ] Mhty yksdks ksM fMiks jk;iqj vkSj ukxiqj rFkk jk;iqj oSxu kkWi LVkslZ fMiks gSA bu fMiks esa dqy 09 vf/kdkjh rFkk 384 deZpkjh inLFk gSaA 1-4lHkh rhuksa eaMyksa esa eaMy Lrjh; HkaMkj laxBu lapkfyr gSA eaMy Lrj ds laxBu ds izeq[k ofjB eaMy lkexzh izca/kd gksrs gSa rFkk mudh lgk;rk ds fy, deZpkfj;ksa dh ,d laxfBr Vhe gksrh gSA os vius&vius eaMyksa ds ekaxdrkZvksa ds fy, lkefxz;ks dh O;oLFkk dh ftEesnkjh] mBkus ds lkFk lkexzh izca/ku dh vU; nwljh xfrfof/k;k ;Fkk dckM dk irk yxkuk ,oa fuiVku ds dk;Z Hkh lapkfyr djrs gSaA 2-okZ dh izeq[k miyfC/k;k%2-1nf{k.k iwoZ e/; jsyos us okZ 2015&16 esa :-140 djksM+ y{; dh rqyuk esa :-145-27 djksM+ dk LdzSi fodz; fd;k gSA blds vykok bZ&uhykeh ds }kjk okZ 2015&16 esa kr&izfrkr dk fjdkMZ fch fd;k x;kA2-210 izfrkr y{; dh rqyuk esa 7-63 izfrkr VuZvksoj vuqikr dh miyfC/k gkfly dh xbZA2-3 HkaMkj foHkkx }kjk 3761 enksa 100 izfrkr dk ih-,y- ;wfufQdsku lQyrk iwoZd fd;k gSA2-4iz/kku dk;kZy; ,oa fuekZ.k laxBu ds dk;kZy;ksa esa QksVks dkWfi;j lsokvksa ds fy, nj lafonk ifjpkfyr dh tk jgh gSA 2-5lHkh fMiks esa jsyos lkefxz;ksa ds yksfMax vkSj vuyksfMax ds fy, lM+d ;krk;kr lafonk lQyrkiwoZd py jgh gSA2-6ofjB eaMy lkexzh izca/kd@bEizsLV /kkjdksa }kjk vklkuh ls [kjhn ;ksX; de dher ds LVkWd vkbZVesa] dks miyC/krk esa lq/kkj rFkk forj.k esa ljyrk lqfufpr djus ds fy, mUgsa Mh LVkWDM dj fn;k x;k gSA2-7bl okZ ds nkSjku bEizsLV en dk vuqikyu izfrkr 100% rFkk ukWu bEizsl en dk izfrkr 100% jgkA 2-8lHkh vkB fMiks ,oa rhuksa eaMyksa esa vkbZ&,e-,e-vkbZ-,l- dsk lQyrk iwoZd ykxw fd;k x;k gS bu lHkh txgksa ij lHkh fufonkvksa dks bZ&fufonk ds ek/;e ls fd;k x;k gS A3-0,e-,e-vkbZ-,l- eVsfj;y eSustesUV bUQkjesku flLVe3-1HkaMkj fu;a=d dk;kZy; rFkk lHkh fMIkks esa ,e-,e-vkbZ-,l- larksktud OJQJhmuGh:OJQJhmuGhD= OJQJhmuGh OJQJhmuGh+5OJQJhmuGh;B5OJQJhmuGh;BOJQJ  KVkdj$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuGVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG$Ifw x { | = ? S T l wlaVhmuGh6OJQJhmuGhDSOJQJhmuGhiOJQJhmuGhnOJQJhmuGh#GOJQJhmuGh "OJQJh(OJQJhmuGh:OJQJhmuGh;BOJQJhmuGhYOJQJhmuGh8cDOJQJhmuGh?OJQJhmuGh"%OJQJhmuGhl&OJQJh)&OJQJhmuGh)&OJQJ ?Vkd>$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG$IfVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG ! N S   N ] v { 8 A E S T m ꕊtii^ihmuGh}OJQJhmuGhiOJQJhmuGh 6OJQJhmuGhzOJQJhmuGhuwOJQJhmuGhhuCOJQJh OJQJhmuGhtOJQJhmuGh:OJQJhmuGhK/<OJQJhmuGhD= OJQJhmuGh(OJQJhmuGhl&OJQJhmuGhUOJQJhmuGhlOJQJ! 3Vkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gd( & ' ( ) * . ?Vkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuGVkd|$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$Ifm $*58noqrwȽȽȽȪȢȢȗȌȄynchmuGhWQZOJQJhmuGhl}OJQJhmuGhaKOJQJhHOJQJhmuGh7COJQJhmuGhcOJQJh1OJQJh OJQJhmuGhYOJQJhmuGhuwOJQJhmuGhu OJQJhmuGhU5OJQJhmuGhUOJQJhmuGhiOJQJhmuGhb;OJQJ". ?Vkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG$IfVkdP$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG ?Vkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd$$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG 3Vkdb$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gd $$Ifa$gdmuGVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdH$IfVW4Xkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gd- $IfgdWQZ$IfVkd6$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG)*+UWZMNqrxy'(,0>·xm_SEhmuGhm5>*OJQJhmuGhm5OJQJhmuGhmOJQJZ_H hmuGh/OJQJhmuGh/5OJQJ\_H hmuGh/OJQJ_H hmuGhmOJQJZ_H o( hhmhmuGhmOJQJhmuGh<OJQJhmuGhl}OJQJhEOJQJhmuGhEOJQJhmuGh6#OJQJhmuGh(OJQJhmuGhl}5\WXYZ^?Vkdx$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuGVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfFGHI?VkdL$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG$IfVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuGIJN?Vkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuGyz{|?Vkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG|}()*+?Vkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd^ $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG+,0defg?Vkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd2 $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG>?cdeg6=AEKV\dit{·ʫʫʠʫʠʠʠʠʫʁqaqhmuGh!!5CJOJQJaJhmuGh[5CJOJQJaJhh[CJOJQJaJhmuGhm5OJQJ^J_H9hmuGh.OJQJhmuGhm5OJQJhmuGhO}OJQJhmOJQJhmuGhmOJQJhmuGhm5>*OJQJhmuGhw5>*OJQJ\hmuGhw5>*OJQJ$ghl?Vkdp $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $IfgdxYXkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$If?Vkd $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkdH $$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG=Xkd$$IflD0G%+# tG%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$IfVkd$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG)6=ABSdqMkd$$IflE\S d G%S ' t0G%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuGqOF $Ifgdfkd$$Ifl\S d G%S ' t0G%644 lalytmuG $$Ifa$gdmuG75Vkd;$$Ifl0G%+# tG%644 lalytmuG$Ifjkd$$IflG%G% t0G%644 lalytmuGSD U$IfgdmuGkd$$Ifl\D% t0D%44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG'*+,вввУГ߁o]K"hmuGh[5>*CJOJQJaJ"hmuGh0<5>*CJOJQJaJ"hmuGh0f55>*CJOJQJaJ"hmuGh!!5>*CJOJQJaJhmuGh!!5CJOJQJaJhmuGh=dCJOJQJaJhmuGhV\CJOJQJaJhmuGh"CJOJQJaJhmuGh[CJOJQJaJhmuGh[5CJOJQJaJhmuGh,45CJOJQJaJSM$Ifkdf$$Ifl\D%  t0D%44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG+$Iffkd5$$IflD%D% t0D%44 lalytmuG+,-.$Ifykd$$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuG,-./GJKLMQRUVZ\]adelξ~~~n\J"hmuGhaK5>*CJOJQJaJ"hmuGhG5>*CJOJQJaJhmuGh5CJOJQJaJhmuGhV\CJOJQJaJhmuGh\CJOJQJaJ"hmuGh\5>*CJOJQJaJhmuGhRq5CJOJQJaJhmuGh\5CJOJQJaJhmuGhOFCJOJQJaJ"hmuGhOF5>*CJOJQJaJhmuGhOF5CJOJQJaJ./09GKsss $$Ifa$gdmuG$Ifykds$$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuGKLMRV[_YMMM $$Ifa$gdmuG$Ifkd2$$Ifl\D%& x t0D%44 lalytmuG[\]^_`_YMMM $$Ifa$gdmuG$Ifkd$$Ifl\D%& x t0D%44 lalytmuG`ae_YP $Ifgd\$Ifkd$$Ifl\D%& x t0D%44 lalytmuGv $Ifgd\$Ifykd$$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuGssss $$Ifa$gdmuG$Ifykd$$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuG !*./3߿߯ߠߠߠwgwwhmuGh\5CJOJQJaJhmuGh\CJOJQJaJhmuGh\CJaJhmuGhCJOJQJaJhmuGh\CJOJQJaJhmuGhk*5CJOJQJaJhmuGhkU5CJOJQJaJhmuGhx5CJOJQJaJhmuGh\5CJOJQJaJhmuGh25CJOJQJaJ(LF=11 $$Ifa$gdmuG $Ifgd\$IfkdG$$IflrFlD%&  t0D%44 lalytmuG@:1 $Ifgd\$Ifkdr$$IflrFlD%&  t0D%44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG @:1 $Ifgd\$Ifkd$$IflrFlD%&  t0D%44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG !@:$Ifkd$$IflrFlD%&  t0D%44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG!*/4:;7kd$$IflrFlD%&  t0D%44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG $Ifgd\349;<AJ_`abdh˿ˣ|peYNChmuGhsgLCJaJhmuGh6OJQJhmuGh6OJQJ\hmuGhO|OJQJh hO|5OJQJhmuGhO|5OJQJhmuGh.-5OJQJhmuGh\CJ OJQJaJ hmuGh\5CJ OJQJaJ hmuGh5OJQJhmuGh\5OJQJhmuGh\OJQJhmuGh5OJQJhmuGhCJOJQJaJhmuGh\CJOJQJaJ;<=>?@A=kd$$IflrFlD%&  t0D%44 lalytmuG $Ifgd\$IfAE`abcvykd $$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuG $Ifgd\$Ifcdhv $Ifgd\$Ifykd $$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuGyyy $$Ifa$gdmuGykdW!$$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuGrl`` $$Ifa$gd $Ifkd!$$IflFD% t0D%  44 lalytmuG !$)*+.1789<?DEFILQRSVY_`adglmnqtz{|hmuGhUCJaJhmuGhsgLCJaJhmuGh6OJQJ\hmuGh6OJQJhmuGh6CJaJNrl`` $$Ifa$gd $Ifkd"$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGrl`` $$Ifa$gd $Ifkdl#$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGrl`` $$Ifa$gd $Ifkd%$$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGrl`` $$Ifa$gd $Ifkd$$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGrl`` $$Ifa$gd $Ifkd%$$IflFD% t0D%  44 lalytmuG rl`` $$Ifa$gd $IfkdP&$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGrl`` $$Ifa$gd $Ifkd '$$IflFD% t0D%  44 lalytmuG!$*rl`` $$Ifa$gd $Ifkd'$$IflFD% t0D%  44 lalytmuG*+.18rl`` $$Ifa$gd $Ifkd{($$IflFD% t0D%  44 lalytmuG89<?Erl`` $$Ifa$gd $Ifkd4)$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGEFILRrl`` $$Ifa$gd $Ifkd)$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGRSVY`rl`` $$Ifa$gd $Ifkd*$$IflFD% t0D%  44 lalytmuG`adgmrl`` $$Ifa$gd $Ifkd_+$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGmnqt{rl`` $$Ifa$gd $Ifkd,$$IflFD% t0D%  44 lalytmuG{|rl`` $$Ifa$gd $Ifkd,$$IflFD% t0D%  44 lalytmuGriU$ 3 $If]a$gdmuG $Ifgdw vkd-$$IflFD% t0D%  44 lalytmuG$%&+39@BDFGQWZ[\]qrw̽ܲܧܲܘti]t]t]t]t]t]thmuGhG/5OJQJhmuGh\zOJQJhmuGh/O5OJQJhmuGh5OJQJhmuGh\z5OJQJhhTCJ OJQJaJ hmuGh6|OJQJhmuGh}OJQJhmuGh6CJ OJQJaJ hmuGh65CJ OJQJaJ hmuGh6OJQJhmuGhU5OJQJhmuGh65OJQJ$|s $Ifgdh $Ifgdw vykdC.$$Ifl0D% t0D%44 lalytmuGzq $Ifgdh $Ifgdw v{kd.$$Iflu0D%t" t0D%44 lalytmuG$||| $Ifgdhykd/$$Ifl0D%t" t0D%44 lalytmuG$%2@Erfff $$Ifa$gdmuGkd>0$$IflFv D%v r \ t0D%  44 lalytmuGEFGK[rpjj$Ifkd0$$IflFv D%v r \ t0D%  44 lalytmuG[\]r $IfgdG/$IfVkd1$$Ifl0D%! t&644 lalytmuGŶwgWHhmuGhG/CJ OJQJaJ hmuGh2 5CJ OJQJaJ hmuGhG/5CJ OJQJaJ hmuGhG/B*phhmuGh9T B*phhmuGh}B*phhmuGhG/B*OJQJphhmuGh9T B*OJQJphhmuGh}B*OJQJphhmuGh2 B*OJQJphhmuGhG/OJQJhmuGh/O5OJQJhmuGhG/5OJQJhmuGh/O5oi]]]] $$Ifa$gdmuG$Ifkd2$$Iflr? D%SG k t&644 lalytmuGoiiiiiiiiiii$Ifkd2$$Iflr? D%SG k t&644 lalytmuG #&,16>HQRSdefg{|}~־ֳ֧֧֛֛֛ևֳsg[PhmuGh9T B*phhmuGhG/OJQJ\hmuGh9T OJQJ\hmuGh}OJQJ\hmuGhl5hmuGhl5OJQJhmuGh>Y5hmuGh>Y5OJQJhmuGhp)5OJQJhmuGhG/OJQJhmuGhSV5OJQJhmuGh?5OJQJhmuGhG/5OJQJhmuGhG/CJ OJQJaJ hmuGhyCJ OJQJaJ `kd3$$Iflr? D%SG k t&644 lalytmuG $IfgdG/$If1Qe| $IfgdG/$IfVkdd4$$Ifl0D%! t&644 lalytmuG|}~oi]]]] $$Ifa$gdmuG$Ifkd4$$Iflr D%_"k t&644 lalytmuG̽vjv_vTI_TI_hmuGh?OJQJhmuGh/OJQJhmuGh>lOJQJhmuGhB5OJQJhmuGh>l5OJQJhmuGhH OJQJhmuGhs85OJQJhmuGhU7 5OJQJhmuGhH 5OJQJhmuGhtF5OJQJhmuGhG/CJ OJQJaJ hmuGhG/5CJ OJQJaJ hmuGhG/OJQJhmuGh9T OJQJ\hmuGhG/OJQJ\oi` $IfgdG/$Ifkd5$$Iflr D%_"k t&644 lalytmuGB6 $$Ifa$gdmuGVkd7$$Ifl0D%! t&644 lalytmuG $IfgdG/$IfVkd6$$Ifl0D%! t&644 lalytmuG$Ifikdx7$$IflFD% t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG5/$IfVkd8$$Ifl0D%! t&644 lalytmuG $IfgdG/ikd8$$IflFD% t&6  44 lalytmuG6CIJMQWX`aijrstuz{|Ͷͪ͟ͶͶ͉hmuGhOJQJhmuGh)OJQJhmuGhEOJQJhmuGh|5OJQJhmuGh>lOJQJhmuGhJ5OJQJhmuGh>l5OJQJhmuGhtF5OJQJhmuGh6H5OJQJhmuGhCJ OJQJaJ 6&6I $$Ifa$gdmuG$IfVkd(9$$Ifl0D%! t&644 lalytmuG $IfgdG/ IJMQ60' $IfgdG/$Ifkd9$$Iflִ Z D%/ t&6  44 lalytmuGQXajsu{ $$Ifa$gdmuG{|60' $IfgdG/$Ifkd:$$Iflִ Z D%/ t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG60' $IfgdG/$Ifkd;$$Iflִ Z D%/ t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG !"pqzyncncncncnXncnMnhmuGhR;OJQJhmuGh8pOJQJhmuGhmuGOJQJhmuGhIaOJQJhmuGhq 5OJQJhmuGhIa5OJQJhmuGhiOJQJhmuGh|5OJQJhmuGhi5OJQJhmuGhtF5OJQJhmuGhiCJ OJQJaJ hmuGhi5CJ OJQJaJ hmuGhEOJQJhmuGh>lOJQJhmuGh)OJQJ60' $IfgdG/$Ifkd<$$Iflִ Z D%/ t&6  44 lalytmuG!"%,B99 $IfgdR;Vkd=$$Ifl0D%(# t&644 lalytmuG $IfgdG/$IfVkd=$$Ifl0D%(# t&644 lalytmuG,<EIP`v $Ifgdq $$Ifa$gdmuGvwz7.. $IfgdR;kdd>$$Iflִ w SG&== t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG7.. $IfgdR;kdQ?$$Ifl ִ w SG&== t&6  44 lalytmuGȼȚ߱߱߱߱߱߱xhmuGhbfOJQJhmuGh>OJQJhmuGh>5OJQJhmuGh%5OJQJhmuGhR;OJQJhmuGh%OJQJhmuGhIa5OJQJhmuGh&W5OJQJhmuGh8pOJQJhmuGhmuGOJQJhmuGhIaOJQJhmuGhX'OJQJ/ $$Ifa$gdmuG7.. $IfgdR;kd>@$$Ifl ִ w SG&== t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG7.. $IfgdR;kd+A$$Ifl ִ w SG&== t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG&7.. $IfgdR;kdB$$Iflִ w SG&== t&6  44 lalytmuG&'(+,01789:=?BEFGHKLOPTUVW[]^glnqrs{Ƚ߲߲ߣththmuGhg5OJQJhmuGhC5OJQJhmuGh;5OJQJhmuGhd15OJQJhmuGh;55OJQJhhCJ OJQJaJ hmuGhbfOJQJhmuGhCOJQJhmuGh8p5OJQJhmuGhmuGOJQJhmuGh8pOJQJhmuGh>OJQJhmuGhWOJQJ(&(,18:> $$Ifa$gdmuG>?BF7.. $IfgdR;kdC$$Ifl'ִ w SG&== t&6  44 lalytmuGFHLPUW\ $$Ifa$gdmuG\]^br75//$IfkdC$$Ifl'ִ w SG&== t&6  44 lalytmuGrsv{8gkdDE$$IflF& t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuGTkdD$$Ifl0&(# t&644 lalytmuGʼ}h h-70 hh;5hmuGh}OJQJhB5OJQJ\hmuGh}5OJQJ\hmuGh,=5OJQJhmuGh,=5OJQJ\hmuGh,=OJQJhBOJQJhmuGhmuGOJQJhmuGh;5OJQJhmuGh;55OJQJgkdE$$IflF& t&6  44 lalytmuG $$Ifa$gdmuG$If $$Ifa$gdB$Ifgkd:F$$IflF& t&6  44 lalytmuG+Tkd0G$$Ifl0& t&644 lalytmuG $$Ifa$gdR% X$IfgdmuGgkdF$$IflF& t&6  44 lalytmuGgd21h:p%/ =!"#h$% h$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGl$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGl$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuGl$$Ifl!vh55+##v#v+#:V lD tG%655+#alytmuG$$Ifl!vh5S 5 55' #vS #v #v#v' :V lE t0G%65S 5 55' alytmuG$$Ifl!vh5S 5 55' #vS #v #v#v' :V l t0G%65S 5 55' / alytmuG$$Ifl!vh5G%#vG%:V l t0G%65G%/ / alytmuGh$$Ifl!vh55+##v#v+#:V l tG%655+#alytmuG$$Ifl!vh55 55 #v#v #v#v :V l t0D%55 55 alytmuG$$Ifl!vh55 55 #v#v #v#v :V l t0D%55 55 / alytmuG$$Ifl!vh5D%#vD%:V l t0D%5D%/ / alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ / / alytmuG$$Ifl!vh555& 5x#v#v#v& #vx:V l t0D%555& 5x/ / / alytmuG$$Ifl!vh555& 5x#v#v#v& #vx:V l t0D%555& 5x/ / / alytmuG$$Ifl!vh555& 5x#v#v#v& #vx:V l t0D%555& 5x/ / / alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ / alytmuG)$$Ifl!vh5555& 5 #v#v#v#v& #v :V l t0D%5555& 5 / / / / / / alytmuG)$$Ifl!vh5555& 5 #v#v#v#v& #v :V l t0D%5555& 5 / / / / / / alytmuG)$$Ifl!vh5555& 5 #v#v#v#v& #v :V l t0D%5555& 5 / / / / / / alytmuG)$$Ifl!vh5555& 5 #v#v#v#v& #v :V l t0D%5555& 5 / / / / / / alytmuG)$$Ifl!vh5555& 5 #v#v#v#v& #v :V l t0D%5555& 5 / / / / / / alytmuG$$Ifl!vh5555& 5 #v#v#v#v& #v :V l t0D%5555& 5 / / alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t0D%555/ alytmuG$$Ifl!vh55#v#v:V l t0D%55/ alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V lu t0D%55t"/ / alytmuG$$Ifl!vh55t"#v#vt":V l t0D%55t"/ alytmuG$$Ifl!vh5v 5r 5\ #vv #vr #v\ :V l t0D%5v 5r 5\ / alytmuG$$Ifl!vh5v 5r 5\ #vv #vr #v\ :V l t0D%5v 5r 5\ / alytmuGh$$Ifl!vh55!#v#v!:V l t&655!alytmuG$$Ifl!vh555S5G 5k#v#v#vS#vG #vk:V l t&6555S5G 5k/ / alytmuG$$Ifl!vh555S5G 5k#v#v#vS#vG #vk:V l t&6555S5G 5k/ / alytmuG$$Ifl!vh555S5G 5k#v#v#vS#vG #vk:V l t&6555S5G 5k/ alytmuGh$$Ifl!vh55!#v#v!:V l t&655!alytmuG$$Ifl!vh55_5"55k#v#v_#v"#v#vk:V l t&655_5"55k/ / / / alytmuG$$Ifl!vh55_5"55k#v#v_#v"#v#vk:V l t&655_5"55k/ / / / alytmuGv$$Ifl!vh55!#v#v!:V l t&655!/ alytmuGh$$Ifl!vh55!#v#v!:V l t&655!alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t&6555/ / alytmuG$$Ifl!vh555#v#v#v:V l t&6555/ / alytmuGv$$Ifl!vh55!#v#v!:V l t&655!/ alytmuGh$$Ifl!vh55!#v#v!:V l t&655!alytmuG$$Ifl!vh5555555/5#v#v#v#v#v#v#v/#v:V l t&65555555/5/ alytmuG$$Ifl!vh5555555/5#v#v#v#v#v#v#v/#v:V l t&65555555/5/ alytmuG$$Ifl!vh5555555/5#v#v#v#v#v#v#v/#v:V l t&65555555/5/ alytmuG$$Ifl!vh5555555/5#v#v#v#v#v#v#v/#v:V l t&65555555/5/ alytmuGv$$Ifl!vh55(##v#v(#:V l t&655(#/ alytmuGh$$Ifl!vh55(##v#v(#:V l t&655(#alytmuG$$Ifl!vh55555=5=55#v#v#v#v#v=#v#v:V l t&655555=55/ alytmuG$$Ifl!vh55555=5=55#v#v#v#v#v=#v#v:V l t&655555=55/ alytmuG$$Ifl!vh55555=5=55#v#v#v#v#v=#v#v:V l t&655555=55/ alytmuG$$Ifl!vh55555=5=55#v#v#v#v#v=#v#v:V l t&655555=55/ alytmuG$$Ifl!vh55555=5=55#v#v#v#v#v=#v#v:V l t&655555=55/ alytmuG$$Ifl!vh55555=5=55#v#v#v#v#v=#v#v:V l' t&655555=55/ alytmuG$$Ifl!vh55555=5=55#v#v#v#v#v=#v#v:V l' t&655555=55/ alytmuGc$$Ifl!vh55(##v#v(#:V l t&655(#alytmuGy$$Ifl!vh555#v#v:V l t&655/ alytmuGy$$Ifl!vh555#v#v:V l t&655/ alytmuGy$$Ifl!vh555#v#v:V l t&655/ alytmuGy$$Ifl!vh555#v#v:V l t&655/ alytmuGq$$Ifl!vh55#v#v:V l t&655/ alytmuG^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_H9mH nH sH tH @`@ IaNormalCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List jj ;B Table Grid7:V06U6 !! Hyperlink >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] w m >,3$-18>DU\_chpw~ . WI|+gq+.K[` !;Ac*8ER`m{$E[|IQ{,v&>F\r !"#%&'()*+,./02345679:;<=?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[]^`abdefgijklmnoqrstuvxyz{|}/X$"$MukO-w Ҙ@0( B S ? #()+,2378:;AJNOWX`bhilmtvxy "')+,.089<=ABGHNOSTVW]^bkmntw|} &'+.0278<?ADJKOPRY[^deijlpuv|}"(),.46<EMOSTZ\abhjmnsu|~  $.239:ABEKOQWX]^efiorsuv{|~ ")-68=>@AEFLMQRTXZ\abhilorswxz */1349:>@DEHIMNST]^`befjsvx +-.36@AFGLMQRU^`adeknpqxy~  "()/0:;=>ABENSTXY_`deoqxz}~     ! " $ % + , 3 7 9 : A B I O S T X Y _ c e f m s w      ! " $ 6 : H Q R \ l r s w z     % ' 4 6 > @ L O ^ ` f h p r y z    " # % & * , 0 1 4 5 8 9 = > E F M N P Q Y ] a b g h p q x }      ! % ' ( + 4 ; E I J M N U W [ \ ` a e h j k m n w x ~  !#()+,.056<=@LQ]bjo{ '059=>CGJekloptuwx #)EIKRSWX_hmnstxy|} #+09>KPQW]dejrvw~ #$)156=>@AHIPTV]dhjkmnpt{ %&./56;MP %+,45;<DEHIOPXY_`ez~%BDbfhk  ~O_#YV\u*)e-#6Hl# % ; ,S 6Y I G 2 D= ->Zi.ZIa b}w<&Wx?"`,4,WvE:B]U7 9T u !!E#z0$"%&%~0%)&X'v( )l)p)k*b,J)-x./-701J1d1x3}324Y@45;50f5 6*6s8k:);b;z;K/< n<x<,=>>?J(?Y?)t?D2@r@2.AB;BhuC8cD4EowFP{F)GmuG_InwIJ-JaKQ.LsgLGM`NBN+OQEPQ~Q~R SYfYxY"Z#ZWQZVZ0[\\9\;]`d`"bOb{cfbf'jgklkvkmFmntAn8zop8pcp%q{ tzFuw v v&QvxAx"xyEy\y\z;{f{h||6|O|l}}4}O}v}?~ev~1hezFS uw6?EatF MKW%R;?=de#G[T]R%Z*Sc A "*0<W}6l&l3DSCT:g>lGkU%(g}%&N]4 " @Uhe8} -6do2kh6#(EOFUPwR=_I|+9h?id}GQB~"TfGe\cRq/./AOC'#q1tG]|q =0Oy#>QuunfPJzY\- w U9LD!h)B5IXU*/lVg\mtg';a7CaKHl.- X[M$R=dFG/ V@\t]_f( ~C:y>x.(/OHJ(uQRfiH w<Y)\ i@ P@UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialCKruti Dev 0105MangalA$BCambria Math"qhFyFGKFiq )iq )hr4d2qHX?;B2!xxUSERacerOh+'0h  $ 0 <HPX`USERNormalacer395Microsoft Office Word@@q@П澦@>^8iq՜.+,0 hp| )  Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fx8Data G1TableEWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q